Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Heather Cain, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een opdracht erkent de klant de algemene voorwaarden van Heather Cain te aanvaarden.

Aanbiedingen, offertes & inleidende gesprekken

 • Alle aanbiedingen, offertes en inleidende gesprekken van Heather Cain zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.
 • Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Levering

Heather Cain verbindt zich ertoe de ontwerpen af te leveren zoals overeengekomen en in de gewenste vorm zodat de klant deze kan gebruiken (hoofdzakelijk in pdf, jpeg en png formaat) maar niet aanpassen (hoofdzakelijk psd, eps, indd en ai formaat), tenzij anders afgesproken.

Factuur & betaling

 • Alle bedragen zijn exclusief btw behalve indien anders vermeld.
 • Onze facturen zijn contant betaalbaar te Diksmuidestraat 83 Ieper 8900, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 5% per maand.
 • Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
 • Elk bezwaar moet schriftelijk geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 • Eventuele geschillen worden voor de rechtbank van Ieper beslecht.

Intellectueel eigendom

 • Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant.
 • Alle onderdelen die door Heather Cain zijn gecreëerd, zijn eigendom van Heather Cain. Dit beslaat het ontwerp en afbeeldingen die door Heather Cain werden aangebracht.
 • Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door Heather Cain in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.
 • Eventuele licenties voor het gebruik van ontwerpen of voor het overdragen van het intellectueel eigendom kunnen in samenspraak met Heather Cain verkregen worden onder de voorwaarden te bepalen door Heather Cain.